jed01 – com

Komentarz do jed01.


Obiekt – to, co ma kształt, a więc zajmuje przestrzeń
Koncept – to, co nie ma kształtu i opisuje zależności między obiektami

Znaczenie to koncept, zatem nie istnieje ono obiektywnie. Obiektywnie istnieją tylko obiekty, tj. rzeczy, które mają kształt, a więc zajmują przestrzeń. Gdyby jutro wszyscy ludzie wyginęli, w świecie nie pozostałoby żadne znaczenie; pozostałby jednak księżyc, który jest obiektem.

Znaczenie, jako koncept, fundamentalnie więc nie istnieje; istnieje tylko jako ekstensja naszej umysłowości i jej właściwości do konceptualizowania rzeczywistości. Rzeczywistość jednak, sama w sobie, jest tym zabiegom obojętna. „Deszcz” nie istnieje sam w sobie; jest to koncept – opisujący dynamiczne zjawisko kropli h2o znajdujących się w pewnej odległości względem siebie, mających pewien kształt i zajmujących pewną przestrzeń. Deszcz nie istnieje obiektywnie, istnieją tylko krople.

Na rozumienie znaczenia wpływa system zdań i wiążących ich reguł, w którym zostaje ono wyrażone – logika, a także kultura. Potęguje to tylko subiektywność i zmniejsza poznawczą wartość tego pojęcia.

Jeśli byłoby coś, co definiowałoby człowieczeństwo, to właśnie nasza zdolność do konceptualizowania, a więc nadawania znaczeń. Zdaje się to być zdolność nam tylko właściwa.


[Rome – To Die Among Strangers]